Provpunkt 9)


Förbundskansli:

E-post kansli@kbavvf.seHemsidesproduktion:
Stefan Bydén, Melica

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund

STADGAR
för Kungsbackaåns Vattenråd
och vattenvårdsförbund


Antagna 2007-05-08

1 Firma

1.1 Förbundets firma är Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund.

2 Ändamål

2.1 Kungsbackaåns Vattenråd tillika Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund har till ändamål att samordna den verksamhet, som erfordras

3 Organisation

3.1 Medlemskap
Vattenrådet/Vattenvårdsförbundet utgör en sammanslutning av de kommuner, som inom sig har del i avrinningsområdet, dvs Kungsbacka, Mölndals, Härryda och Marks kommuner, samt de industriföretag, offentliga organisationer, föreningar och övriga, som har kontrollskyldighet eller genom sin verksamhet påverkar eller påverkas av vattenförhållandena.
3.2 Medlemskap kan sökas av envar organisation, företag eller enskild person, som praktiskt, organisatoriskt eller vetenskapligt är verksam inom avrinningsområdet.
3.3 Medlemskap förvärvas efter skriftlig ansökan, som prövas av förbundsstyrelsen.
3.4 Varje medlem är avgiftspliktig och skall efter anmodan erlägga årsavgift. Denna bestäms av omfattningen av medlemmens verksamhet och dess påverkan på vattensystemet.
3.5 Förbundets verkställande utskott kan, om så anses skäligt, besluta om befrielse eller nedsättning av avgiften under inträdesåret för nytillkommen medlem.
3.6 Medlem, som önskar utträda ur förbundet, skall göra skriftlig anmälan därom hos förbundsstyrelsen. Utträdet skall anses gälla, när anmälan inkommit till styrelsen.
3.7 Avgiftspliktig medlem, som trots påminnelse ej erlagt årsavgift, skall anses ha utträtt ur förbundet före nästkommande ordinarie förbundsmöte.
3.8 Varje medlem svarar för det egna ombudets kostnader i form av arvode, reseersättning etc.
3.9 Varje medlem skall underlätta förbundets/vattenrådets verksamhet och därför i erforderlig omfattning lämna uppgift på verksamheter eller förändringar i dessa, som kan påverka vattensystemet liksom egna undersökningsresultat, som kan bidra till att öka kunskapen om avrinningsområdet.

4 Grunderna för förvaltningen

4.1 Förbundet skall förvaltas i enlighet med vad som anges om dess ändamål i dessa stadgar.

5 Styrelse

5.1 Förbundets angelägenheter och förvaltning skall handhas av en styrelse.
5.2 Styrelsen utgörs av en representant för vardera av förbundets avgiftspliktiga medlemmar. Varje syrelseledamot har en röst. Enskild medlem har yttranderätt men ej rösträtt.
5.3 Styrelsens mandatperiod sammanfaller med kommunal mandatperiod.
5.4 Mellan förbundsmötena handhas förbundets angelägenheter av ett verkställande utskott, bestående av förbundets ordförande, vice ordförande och ytterligare en ledamot samt förbundets sekreterare.
5.5 Verkställande utskottet äger rätt att till sig tillfälligt eller för längre tid adjungera tjänsteman, företag eller annan person, som bedöms kunna tillföra förbundet adekvata tjänster.
5.6 Det åligger verkställande utskottet att

6 Förbundsmöten

6.1 Ordinarie förbundsmöte skall hållas dels före maj månads utgång, dels före november månads utgång.
6.2 Extra förbundsmöte skall hållas, då förbundets verkställande utskott eller minst en tredjedel av antalet medlemmar begär detta.
6.3 Begäran om ärendes behandling på förbundsmöte skall vara verkställande utskottet tillhanda senast sex veckor före mötet.
6.4 Representanter för länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län och medlemmarnas miljöhandläggare skall beredas tillfälle att delta i alla förbundsmöten.
6.5 Vid första mötet under mandatperioden skall mötet för den kommande perioden välja ordförande, vice ordförande och sekreterare samt utse kassaförvaltare. Mötet skall också välja en ledamot att ingå i verkställande utskottet.
Vid detta möte skall också beslutas vem eller vilka, som skall handha den ekonomiska förvaltningen. För det fall detta uppdrag knyts till en kommuns ekonomiavdelning skall revisionen anses sammanfalla med kommunens ordinarie revision.
6.6 Vid maj månads förbundsmöte skall styrelsen föreläggas
6.7 Vid november månads förbundsmöte skall styrelsen föreläggas

7 Firmateckning

7.1 Rätt att teckna förbundets firma tillkommer verkställande utskottet samt den eller de personer verkställande utskottets ledamöter gemensamt utsett.

8 Räkenskapsår

8.1 Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

9 Revision

9.1 Revisionsberättelse skall föreligga senast sex veckor före förbundsmötet i maj månad.

10 Stadgeändring, förbundets upplösning

10.1 För beslut om stadgeändring eller förbundsupplösning fordras att förslag härom biträdes av minst två tredjedelar av förbundets medlemmar vid förbundsmöte samt att ärendet varit angivet i kallelse till mötet.
10.2 Vid förbundets upplösning skall dess tillgångar användas så, att de på bästa sätt främjar förbundets ändamål.Upp till sidans topp
Stadgarna som PDF