Provpunkt 9)


Förbundskansli:

E-post kansli@kbavvf.seHemsidesproduktion:
Stefan Bydén, Melica

Fynd av laxparasiten, Gyrodactilus salaris i Rolfsån, Hallands län

Laxparasiten Gyrodactylus salaris har konstaterats i Rolfsån, Hallands län Laxparasiten Gyrodactylus salaris är en ekoparasit, en hakmask som är ca 0.1 mm lång. G. salaris har sitt huvudutbredningsområde i Östersjön. På västkustlax konstaterades den för första gången i slutet 1980-talet i Säveån och Ätran. Den har spridit sig successivt till fler åar och odlingar på västkusten. Jämförande studier visar att västkustlaxen kan vara känsligare för parasiten än övriga svenska stammar. Ännu har parasitens existens inte påvisat några allvarliga effekter. I Norge har introduktion av G. salaris fått mycket stora effekter på det vilda laxbeståndet.

Dåvarande Fiskeriverket startade ett monitoringprogram i samråd med bl.a. länsstyrelserna, Falkenbergs kommun och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Föreskrifterna för odling och utsättning av fisk (FIFS 2011:13) skärptes också för att minska risken för spridning av parasiten till nya vattendrag. Monitoringprogrammet visade på förekomst av G. salaris i flera vattendrag och successivt upptäcktes förekomst av parasiten i de flesta vattendrag i Halland samt i Göta älvs biflöden. Om detta berodde på nya infektioner eller om parasiten redan fanns i vattendraget men inte hittades vid provtagningarna är oklart. Senaste fyndet av G. salaris påträffades för första gången var Himleån 2005. Rolfsån och Kungsbackaån är de enda laxvattendragen i Halland där G. salaris inte påträffats.

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har SLU Aqua genomfört ett monitoringprogram. Sportfiskarna har genomfört provtagningarna i fält samt de inledande laboratorieundersökningarna av insamlat material. Vid misstänkt förekomst at G. salaris i nya vattendrag artbestäms alltid materialet av norska Veterinärinstitutet, experter på artbestämning av Gyrodactilus.

Vid provtagning i Rolfsån slutet av oktober 2015 konstaterades Gyrodactylus sp på laxungar i Rolfsån (Gåsevadsholm). Infektionen var inte stor, av de undersökta fiskarna var 8 av 38 infekterade. Proverna analyserade av Veterinärinstitutet i Norge och där konstaterades att det var G. salaris. Med tanke på att Kungsbackaåns och Rolfsåns utlopp i Kungsbackafjorden bara ligger ett par hundra meter från varandra är sannolikheten mycket stor att G. salaris inom kort eller redan har spridits till Kungsbackaån. Det går inte med bestämdhet säga om parasiten nyligen spridits till Rolfsån eller om den funnits där ett tag men i så låga tätheter att den inte upptäckts. Ett fortsatt undersökningsprogram i Rolfsån kan eventuellt svara på den frågan beroende på hur infektionen utvecklas.

Med anledning av att Gyrodactylus salaris konstaterats i Rolfsån behöver följande åtgärder vidtas:

Har ni ytterligare förslag eller frågor. Hör gärna av er.

För ytterligare information om G. salaris se SVA:s hemsida:

Om monitoringprogrammet, läs "Laxparasiten Gyrodactylus salaris i västkustens laxåar"

 
Upp till sidans topp