Provpunkt 9)


Förbundskansli:

E-post kansli@kbavvf.seHemsidesproduktion:
Stefan Bydén, Melica

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund

Frågan om bildande av ett vattenvårdsförbund i Kungsbackaåns vattensystem togs upp av länsstyrelsen i dåvarande Göteborgs och Bohus län redan i mars 1983. Länsstyrelsens motivering var att skapa ett forum för "att administrera den framtida recipientkontrollen och skapa ett forum, där gemensamma frågor, som rör vattensystemet, kan diskuteras." Vid ett första möte i maj samma år ventilerades frågan av berörda länsstyrelser, kommuner och företag. En arbetsgrupp tillsattes för att utreda en tänkbar organisation och de ekonomiska förutsättningarna. Förbundet bildades den 17 november 1983 och undersökningsprogram utarbetades. De kontinuerliga undersökningarna av vattenkvaliteten startade i augusti 1984 och pågår alltjämt.

Förbundets ändamål är enligt stadgarna att:

Det innebär att förbundet svarar för samordningen av den vattenkontroll som kommuner, företag och organisationer är skyldiga att utföra i åsystemet. På olika sätt främjas också vattenvården, t.ex. genom utsättning av fiskyngel, bildande av fiskevårdsområde, inventering av föroreningskällor och kalkning. Det vattenvårdande arbetet sker i samarbete med bl.a. länsstyrelser, fiskevårdsföreningar och Göteborgsregionens Kommunalförbund, som administrerar kalkningsinsatserna. Förbundets löpande utgifter betalas genom medlemmarnas årsavgifter.

Kungsbacka Vattenvårdsförbund 20 år

Liten historisk återblick presenterad vid höstmötet 10 nov. 2004. (PDF)

Några bilder från förbundets utflykt på årsmötet 2010.
Några bilder från förbundets utflykt på årsmötet 2010.


Några andra miljöer längs Kungsbackaån


Fiskelycka


Alafors